ανακάλυψε 87551 βιβλία

-% ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ

Η πο­ρεία της Τουρ­κί­ας την τε­λευ­ταία δε­κα­ε­τία, τα πο­λι­τι­κά πρό­σω­πα που πρω­τα­γω­νί­στη­σαν σε αυτήν και τα γε­γο­νό­τα που τη σφρά­γι­σαν, σε ένα λε­πτο­με­ρές και ιδι­ό­τυ­πο χρο­νι­κό, συ­γκρο­τη­μέ­νο από άρ­θρα και δη­μό­σια σχό­λια, που περ­νούν τη συν­θή­κη της επι­και­ρό­τη­τάς τους από το φίλ­τρο της βι­ω­μα­τι­κής εμπει­ρί­ας και της γνή­σι­ας γνώ­σης των πο­λι­τι­κών και ιστο­ρι­κών συμ­φρα­ζο­μέ­νων. Και πά­νω απ’ όλα η δη­μι­ουρ­γι­κή αγω­νία να το­πο­θε­τη­θούν τα πά­ντα μέ­σα στο με­γά­λο ευρω­πα­ϊ­κό κά­δρο και να ση­μαν­θούν σω­στά οι δι­α­δρο­μές που ανα­λο­γούν στην Ελ­λά­δα σε αυτό το πε­ρί­πλο­κο και δι­αρ­κώς με­τα­βαλ­λό­με­νο πε­δίο. Όπως ση­μει­ώ­νει στον πρό­λο­γό του ο Σω­τή­ρης Ντά­λης, «Με έναν ιδι­αί­τε­ρο λό­γο και με εύστο­χο τρό­πο ο Μι­χά­λης Τρι­α­ντα­φυλ­λί­δης αφη­γεί­ται και ερ­μη­νεύει, μέ­ρα με τη μέ­ρα, βή­μα προς βή­μα, πώς η Τουρ­κία του Ερ­ντο­γάν έχα­σε τα τε­λευ­ταία χρό­νια την ευρω­πα­ϊ­κή της προ­ο­πτι­κή και πέ­ρα­σε στον από­λυ­το έλεγ­χο του προ­σω­πο­πα­γούς κα­θε­στώ­τος που εγκα­θί­δρυ­σε ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος».

από 14 € 12.6 € Αγορασε το Ianos
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ για αγορές άνω των 25€

Πληροφορίες:

Menu
logo
Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας

για ΜΕΓΑΛΕΣ προσφορές