ανακάλυψε 83181 βιβλία

-% Φορολογία ΕΙσοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων 2017

Φορολογία ΕΙσοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων 2017

Μόλις κυκλοφόρησε η νέα έκδοση της Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων από τον φοροτεχνικό – συγγραφέα Φώτη Τσιατούρα. Πρόκειται για την Δ΄ έκδοση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Κωδικοποίηση – Ανάλυση – Ερμηνεία) ενημερωμένη μέχρι και τον ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19.5.2017) σε ένα χρηστικό τόμο 1008 σελίδων. Περιέχει:- Κωδικοποίηση του ΚΦΕ (ν.4172/2013) µέχρι και το ν.4472/2017.- Αναλυτική θεματική ερμηνεία σε κάθε άρθρο.- Επισημάνσεις σε κάθε άρθρο και συνδυαστική ανάλυση με τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και Ε.Λ.Π.- Προϊσχύουσες διατάξεις με τη μορφή υποσημειώσεων και συναφείς διατάξεις σε κάθε άρθρο.- Σχετικές σε κάθε άρθρο αποφάσεις (Υπουργικές, Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.), εγκύκλιες διαταγές, γνωμοδοτήσεις Ν.Σ.Κ. και νομολογία.- Αναλυτικό αλφαβητικό και θεµατικό ευρετήριο.Ειδικότερα περιέχει:? Το πεδι?ο εφαρμογη?ς του.? Υποκει?μενοι σε φορολογι?α.? Φορολογική κατοικία, μόνιμη εγκατάσταση.? Κατηγορίες εισοδημάτων.? Χρο?νος φορολογι?ας.? Φυσικα? προ?σωπα (μισθοι?, συντα?ξεις, παροχε?ς σε ει?δος, απαλλαγές εισοδήματος, κλίμακες, μειω?σεις φο?ρου, μερι?σματα, το?κοι, δικαιω?ματα, ενοι?κια, υπεραξι?α μεταβι?βασης ακινη?των – μετοχω?ν – μεριδι?ων – επιχειρη?σεων)? Επιχειρηματικη? δραστηριο?τητα (δραστηριο?τητες εμπορικε?ς, βιομηχανικε?ς, βιοτεχνικε?ς, αγροτικε?ς, παροχη? υπηρεσιω?ν), εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, αποσβε?σεις, αποτιμήσεις, επισφαλει?ς απαιτη?σεις, μεταφερόμενες ζημιε?ς, προσδιορισμός κερδών.? Τεκμη?ρια απο?κτησης και διαβι?ωσης, ανα?λωση κεφαλαι?ου, κα?λυψη τεκμηρι?ων.? Εισφορα? αλληλεγγυ?ης φυσικω?ν προσω?πων.? Νομικα? προ?σωπα και νομικε?ς οντο?τητες.? Μη κερδοσκοπικου? χαρακτη?ρα προ?σωπα.? Απαλλασσόμενα νομικα? προ?σωπα.? Τρόπος και συντελεστε?ς φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.? Υπο?χρεοι παρακρα?τησης φο?ρου, φορολο?γηση στην πηγη?, συντελεστε?ς παρακρα?τησης.? Προκαταβολη? φο?ρου επιχειρηματικη?ς δραστηριο?τητας.? Δηλω?σεις φυσικω?ν και νομικω?ν προσω?πων και οδηγίες υποβολής των.? Ενδοομιλικε?ς συναλλαγε?ς, ενδοομιλικά μερι?σματα και υποκεφαλαιοδο?τηση.? Ανταλλαγη? τι?τλων, συγχωνευ?σεις και διασπα?σεις εταιρειω?ν? Κράτη μη συνεργάσιμα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.Η έκδοση συνοδεύεται από ένα πλούσιο και χρηστικό αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο είναι εμπλουτισμένο με όλα τα ειδικά θέματα που αναλύονται καθώς επίσης και με τις συναφείς διατάξεις και τις σχετικές αποφάσεις.

από 50 € 45 € Αγορασε το Stamoulis
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ για αγορές άνω των 45€

Πληροφορίες:

Menu
logo
Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας

για ΜΕΓΑΛΕΣ προσφορές