ανακάλυψε 80915 βιβλία

-% Διοικητική Επιστήμη – Λήψη Επιχειρησιακών Αποφάσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Διοικητική Επιστήμη – Λήψη Επιχειρησιακών Αποφάσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Ο συγ­γρα­φέ­ας δί­νει στον μά­να­τζερ με α­πλό και κα­τα­νο­η­τό τρό­πο όλα τα ερ­γα­λεί­α που χρειά­ζε­ται για την λή­ψη α­πο­φά­σε­ων και την α­ντι­με­τώ­πιση των ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κών προ­κλή­σε­ων με ε­πι­τυ­χί­α σε έ­να σύγ­χρο­νο ε­πι­χει­ρημα­τι­κό πε­ρι­βάλ­λον. Ε­κτός α­πό την α­νά­λυ­ση τε­χνι­κών, ό­πως ο Γραμ­μι­κός ή ο Α­κέ­ραιος Προ­γραμ­ματι­σμός, το βι­βλί­ο πε­ρι­λαμ­βά­νει μια πλή­ρη πα­ρου­σί­α­ση του χώ­ρου λή­ψης α­πο­φάσε­ων με πολ­λα­πλά κρι­τή­ρια, της θε­ω­ρί­ας α­πο­φά­σε­ων, του προ­γραμ­μα­τι­σμού έργων και της προ­σο­μοί­ω­σης. Η α­νά­λυ­ση των με­θό­δων και των τε­χνι­κών συ­νο­δεύ­ε­ται α­πό την πα­ρου­σί­α­ση του α­ντίστοι­χου πα­κέ­του (software) το ο­ποί­ο χρη­σι­μο­ποιεί­ται στην πράξη.

από 55.79 € 50.21 € Αγορασε το Stamoulis
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ για αγορές άνω των 45€

Πληροφορίες:

Menu
logo
Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας

για ΜΕΓΑΛΕΣ προσφορές